ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ที่ตั้ง ๙๐ ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๒๖๘๓๘ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๒๐๒๙ E-mail chondeaf@gmail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๘ ไร่ ๑๐๐ ตารางวา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ในที่ราชพัสดุที่ตำบลอ่างศิลาพิทยาคม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนด้วยเงินงบประมาณเป็นอาคารเรียนชั้นเดียวขนาด ๖ ห้องเรียน มีโรงอาหาร (หอประชุม) ๑ หลัง ห้องส้วม ๒ หลัง แต่อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ สร้างในพื้นที่จำกัดไม่เหมาะแก่การพัฒนาโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ นายกฤษณ์ รัมยาภิวัฒน์กุล ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนจึงได้เสนอกรมสามัญศึกษา ขอย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่ เลขที่ ๒๖๐ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในเนื้อที่ ๘ ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มอีก ๑๐๐ ตารางวา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๑๐๐ ตารางวา เป็นโรงเรียนประจำ และไป – กลับ รับนักเรียนทั้งชายและหญิงที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยสนับสนุนเงินค่าอาหาร ที่พักและเงินบำรุงการศึกษา

เขตพื้นที่บริการ

คำขวัญโรงเรียน

สามัคคีมีวินัยใฝ่เรียนรู้สู้งาน

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาดี นักเรียนมีคุณภาพ
และคุณธรรม

ปรัชญา

สิกขาปญญาสมิทธิกา
(การศึกษาเป็นแนวทางให้เกิดปัญญา)

อัตลักษณ์

สื่อสารเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์

ส่งเสริมการพูด เคียงคู่กิจกรรม นำสู่คุณธรรม

พันธกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์