ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นเด็กที่มีความพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) และเด็กออทิสติก มีอายุตั้งแต่ 5 – 15 ปี มีความพร้อมที่จะเรียนและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ 2563