ข้อมูลนักเรียน » ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา

   ข้อมูลนักเรียน   

 

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ต่อห้อง

ชาย

หญิง

อนุบาล 1 (ทางการได้ยิน)

1

1

6

7

7

อนุบาล1     (ออทอสติก)

1

2

1

3

3

อนุบาล 2  (ทางการได้ยิน)

1

3

2

5

5

อนุบาล 2    (ออทิสติก)

1

1

0

1

1

รวม

4

7

9

16

 4

ประถมศึกษาปีที่ 1

(ทางการได้ยิน)

2

14

5

19

9.5

ประถมศึกษาปีที่ 1 (ออทิสติก)

1

0

1

1

1

ประถมศึกษาปีที่ 1 (สติปัญญา)

1

4

1

5

5

ประถมศึกษาปีที่ 2 (ทางการได้ยิน)

1

9

3

12

12

ประถมศึกษาปีที่ 2 (ออทิสติก)

3

11

3

14

4.67

ประถมศึกษาปีที่ 2 (สติปัญญา)

1

2

1

3

3

ประถมศึกษาปีที่ 3 (ทางการได้ยิน)

2

11

5

16

8

ประถมศึกษาปีที่ 3 (ออทิสติก)

1

0

3

3

3

ประถมศึกษาปีที่ 3 (สติปัญญา)

0

0

0

0

0

0ประถมศึกษาปี 4 (ทางการได้ยิน)

1

10

2

12

12

ประถมศึกษาปีที่ 4 (ออทิสติก)

1

0

2

2

2

ประถมศึกษาปีที่ 4 (สติปัญญา)

1

2

1

3

3

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

11

6

17

8.5

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

6

8

14

14

รวม

18

80

41

121

4.76 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1

8

8

15

15

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1

5 3 8

8

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

9 3 12

12

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

6 10 16

8

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

7 7 14

14

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

5 6 11

11

รวม

7

40

36

76

9.71 

รวมทั้งหมด

29

127

86

213

14.61 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2562)